Ang tekstong binasa mo ba ay isang abstrak?

2. Ibigay ang paksang pangungusap ng teksto?
3. May layunin ba ang tekstong binasa? Pangatwiranan ang sagot.
4. Anong metodolohiya ang ginamit sa teksto?
5. May nakalap bang datos ayon sa tekstong binasa? Pangatuwiranan ang sagot.
6. Ano ang naging resulta ng binasang teksto?
7. Ang tekstong binasa mo ba ay isang abstrak? Pangatuwiranan ang sagot

For This or a Similar Paper Click Here To Order Now